TĚŽBA DŘEVA

Kácení na lesních i nelesních pozemcích provádíme na vysoké odborné úrovni s garancí dodržení všech předpisů BOZP, PO a technologických postupů.

Druhy těžeb

Veškeré úmyslné těžby jsou povinny řídit se lesním hospodářským plánem nebo osnovou.

Vlastník lesa je povinen přednostně provádět nahodilou těžbu tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škůdců lesa. Těžba nahodilá se započítává do celkové výše těžeb. Těžbu v lesích, ve kterých vlastník hospodaří bez schváleného plánu nebo bez převzaté osnovy, lze provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře.

Má–li těžba překročit průměrně 3m3 na jeden hektar lesa za rok, musí vlastník lesa předem písemně vyrozumět orgán státní správy lesů a doložit vyjádření odborného lesního hospodáře. Takovou těžbu může vlastník lesa provést, neobdrží-li ve lhůtě do 30ti dnů od odeslání vyrozumění nesouhlasné stanovisko orgánu státní správy lesů.

Provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších než 80 let je zakázáno. V odůvodněných případech může orgán státní správy lesů při schvalování plánu , nebo při zpracování osnovy nebo na žádost vlastníka lesa povolit výjimku z tohoto zákazu.

těžba dřeva

Aktuálně

Mohla by Vás také zajímat

poradenská činnost a přidružená výroba. Napište nám svou objednávku, nebo nás kontaktujte.